അസംസ്കൃതവസ്തുക്കള്‍

ഭവന നിര്‍മ്മാണത്തിനാവശ്യമായ മെറ്റല്‍ , മണല്‍, സിമന്റ്, കട്ട, കമ്പി, മുതലായവയായും നിങ്ങള്ക്ക് ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പങ്കു നല്‍കാം…