പഴയ വീടുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം

കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും പുനര്‍നിര്‍മാണ പ്രവൃത്തനങ്ങള്‍ സാധ്യമല്ലാത്ത ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങള്‍ക്കായുള്ള പദ്ധതി.