ദൈവപ്രീതിയും മാനവിക മൂല്യങ്ങളുംമുന്നിണര്ത്തി സാമൂഹിക പുരോഗതിയില്‍ക്രിയാത്മക പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുകഎന്നതാണ് പീപിള്‌സ്ി ഫൌണ്ടേഷന്റെ ദൗത്യം.